Skip to main content

Meranie ABI indexu (ankle-brachial index, teda členkovo-ramenného indexu) je v cievnej medicíne dôležité a nebolestivé vyšetrenie, ktoré informuje o stave krvného zásobenia dolných končatín tepnami (artériami).

Vyšetrenie je realizované tlakovou manžetou a prenosným ultrazvukovým prístrojom (doppler). ABI /TBI index je vypočítaný z pomeru tlaku na dolnej a hornej končatine. Pomocou ABI indexu stanovujeme závažnosť nedokrvenia dolných končatín a môžeme sledovať účinnosť liečby. V prípade pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus) sú tepny často postihnuté ochorním mediklacinóza. Vtedy je v stene ciev uložené množstvo vápnika a cievy sú nestlačiteľné. Preto u pacientov s cukrovkou stanovujeme TBI index – teda palcovo ramenný tlak.

Vyšetrenie je potrebné vykonať

  • u pacientov s bolesťami dolných končatín pri chôdzi
  • u pacientov s podozrením na nedostatočné prekrvenie dolných končatín
  • u pacientov so známym nedokrvením dolných končatín (PAO DK) pri pravidelnej kontrole