Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných poisťovňou na
základe zákona č.577/2004 a jeho novelizácia z .53/2015 Z.z.11.3.2015
platný od 09.01.2019

Vyšetrenia:

1(66) Vyš.pac.bez ZP 15,0 €

1.        Základné vyšetrenie pacienta (angiologické) bez  zdravotného poistenia – 15 €

2(67) Kompexné vyšetrenie pacienta

bez ZP

 30,00 € 2.        Komplexné vyšetrenie pacienta  angiologické bez zdravotného poistenia bez doplnkových vyšetrení  – 30 €
4 Nadštandard na žiadosť pac.          10,00 € 4.       Nadštandard – služba nie  zdravotného charakteru §44 odst3, po  dohode so zdrav. pracovníkom na žiadosť pacienta 10 €
5 dohod s pac na čas            5,00 € 5.       Dohoda –dohovor s pacientom na jeho žiadosť na určitý  čas po dohode 5€ Obj.pac.na čas bez obmedzenia iných  po dohode služba §44 odst 3
6Vyš. mimo ord. hod          15,00 € 4.       Konzultácia  s pacientom mimo ordinačných hodín služba §44 odst3( ďalej  len  služba)–na žiadosť pacienta-15€ za každých 15 minút

Výkony:

9 Naštandard-Lymfo. 1s. 40m            5,00 € 9.       Nadštandard pri lymfodrenáži za službu /za každé sedenie/DH/HK 40 min- 5€ Za službu  podľa z 53/2015 šl. I. ods. 3
10 Nadštandard- INF. TH 1 sed.            6,00 € 10.   Nadštandard pri Infúznej  terapii za službu – služba §44 odst3 za každé sedenie- 6€ Za službu  podľa z53/2015 šl.I. ods.3
13 Sklerotizácia varixov DK        130,00 € 13.   Sklerotizácia varixov dolných končatín , vrátane sklerotizujúcej látky -130 €

Odbery, lab vyšetrenia,  injekcie , prístrojové vyšetrenia  na žiadosť pacienta mimo zdravotného poistenia

          18 Odber.krvi a biologického materiálu bez ZP          15,00 € 18.   Odber krvi a biologického materiálu u pacienta bez zdravotného poistenia, resp. na vlastnú žiadosť- plná úhrada podľa cenníka laboratórnych zariadení +náklady na  odber a prácu zdravotnej sestry-15 € +cena podľa cenníka vyšetrení z laboratória
     19 Odber krvi-žiadosť.pac-

1skúmavka

           5,00 € 19.   Odber krvi za každú jednu skúmavku na žiadosť pacienta, mimo ZP  5 €

služba

20 Vyš.glyk.glukom.na ž.pa            2,50 € 20.   Vyšetrenie glykémie glukomerom na žiadosť pacienta, mimo ZP   2,5 €

Služba

22Poda. i.m.,s.c.na ž.pac            2,00 € 22.   Podanie i.m., sc.  injekcie indikovanej iným lekárom na žiadosť

Pacienta, mimo ZP   2€

23Podanie i.v. na ž.pac.            3,00 € 23.   Podanie i.v. injekcie indikovanej iným lekárom na žiadosť pacienta,  mimo ZP   3€

služba

27 Vyšetrenie INR na žiadosť pacienta            6,00 € 27.   Vyšetrenie INR na žiadosť pacienta- služba –  prístrojom Coagu check ,

kapilárnej  krvi 6€

29 Sono vyš.na žiadosť pac.          18,00 € 29.   Sonografické vyšetrenie žil alebo arterii na vlastnú žiadosť pacienta,  pre iné účely ako

ZP   18€

Potvrdenia

           36Krat výpis  zo ZD na ž.pac. 5,96€ 36.   Krátky výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta ( na iné ako zdravotné účely 5,96
37Po.- ZS nie pre ZP-ž.p          15,00 € 37.   Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave podľa zdrav. dokumentácie nie pre ZP na žiadosť pacienta -15 € (napr komerčne poisťovne a pod)

Za službu  podľa z53/2015 šl.I. ods.3

39Pos.ZS pre zamest.          10,00 € 39.   Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre potreby zamestnávateľa- 10 €
40A.P. pre zames.na ž.pac            1,00 € 40.  Administratívny poplatok za výpis pre zamestnávateľa na žiadosť pacienta mimo  ZP –služba pacientovi vrátane práce  zdrav sestry a materiálu ambulancie 1€
43Po.o ZS pre komer.pois          15,00 € 43.   Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčnú poisťovňu – 15 €

mimo laboratórnych a prístrojových vyšetrení /

 

44Vys.lek.s.pre iné účel

         25,00 € 44.   Vystavenie komplexnej lekárskej správy  pre iné ako zdravotné účely

/sociálne účely, komerčné poisťovne a pod/ – 25 €

45Vy.posud.o ZS na ž.pac          25,00 € 45.   Vystavenie posudku o zdrav  stave pre potreby súdov,

občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť pacienta  25 €

48P.zák.nie pre ZP-ž.pac            5,00 € 48.   Potvrdenie základné-administratívny poplatok ( nie pre  účely ZP) vydané na

žiadosť pacienta-  5 €

50Nadš.vy.tl.na KL-do7d            5,00 € 50.  Nadštandartné  vypísanie tlačiva, návrhu na KL, potvrdení, do 7 dní 5 €

Za službu  podľa z53/2015 šl.I. ods.3

51Nadš.vy.tl.na KL-do24h         15,00 € 51.   Nadštandartné  vypísanie tlačiva, návrhu na KL, potvrdení, do 24 hodín 15 €

Za službu  podľa z53/2015 šl.I. ods.3

52Po.na ž.pa.pre úč.škol           5,00 € 52.   Potvrdenie na žiadosť pacienta pre účely školy o zmene schopnosti

účasti na TV a branného cvičenia 5 €Za službu  podľa z53/2015 šl.I. ods.3

Konzultácie, Nálezy   na žiadosť pacienta nie pre  zdravotné poisťovne

56Kr.kon.na ž.pa.nehr.ZP          10,00 € 56.   Krátka konzultácia  do 10 min  na vlastnú žiadosť pacienta nehradenej zo ZP 10 €
57Kon.na vl.ž.pa.nehr.ZP          20,00 € 57.   Konzultácia na vlastnú žiadosť pacienta nehradenej zo ZP  v trvaní do 30 min 20 €
          58Tel.kon.pa.s lek.o vyš            3,00 € 58.   Telefonická konzultácia pacienta s lekárom o zdravotnom stave,

laboratórnych  výsledkoch  ako služba pacientovi 3 €

59 Nenahlás. zmeny ZP         10,00 € 59.   Nenahlásenie zmeny zdravotnej  poisťovne s komplikáciami pre

lekára vyplývajúceho z nenahlásenia  zmien 10 €

61 Kopír. nál. záz. kopír-1s  0,50€ 61.   Kopírovanie nálezov  záznamov  kopírkou na ambulancii  za každú

stranu 0,50 €Za službu  podľa z53/2015 šl.I. ods.3

62 Vy. kópie odb. n. na ž. pa            1,00 € 62.   Vydanie kópie odborného nálezu na žiadosť pacienta ako služba pacientovi  1 €

ANGIOLOGIA

63 Manuál.dren.lymfy-45m          15,00 € 63. manuálna drenáž lymfy 45 min  15€
64Nadš.pri lymfo.40m-5se          20,00 € 64. nadštandard pri prístrojovej lymfodrenáži DK/HK 40 min  5 sedení 20€
       65Nadš.pri lymfo.40m-10s          35,00 € 65, nadštandard pri prístrojovej lymfodrenáži DK/HK 40 min  10 sedení 35 €
66Zák.angiol.vy-nehra.ZP          15,00 € 66.   Základné angiologické vyšetrenie pacienta nehradené zo ZP 15 €
67Kom.angio.vy-nehra.ZP          30,00 € 67.    Komplexné angiologické vyšetrenie pacienta  nehradené zo ZP 30 €
68Pop.za PP-mimo pov.PP 20,00 € 68.  poplatok pacienta  za PP (preventívna prehliadka)  

na žiadosť  pacienta mimo povinných PP 20 €

69Dop.za liek pod.inf-Al 50,00€ 69.doplatok za liek podávaný v infúziách (Alprostapint) 50€
70 Po.za INF.l.nadš.v BB 4,00€ 70. poplatok za infúznu  liečbu nadštandard v BB  4 ,00€
73 Pop. na lymfodrenáž v BB 2,00€ 73.poplatok za lymodrenáž  v BB 2€
77 Vessel DueF inj 18,48€ 77. Injekcie nehradené zo ZP VesselDuef   18,84€
81 VesselFuef 1 amp 1,85€ 81 Cena VesselDueF 1,85€
 83.Clarivein – liec.varixov 699,00€ 83.Clarivein – liečba varixov – výkon jeseň, zima
85 CRP test 5,00 85 . CRP test
86 Meranie ABI Indexu 5,00 86. Meranie ABI Indexu
88 Euro – obaly  10ks 0,50€ 88 Euro – obaly 10 ks
90 Bublinková obálka 0,15€  

90 Bublinková obálka

96 Telefon.Konzultácia EÚ 20,00€ 96 Telefonická konzultácia na žiadosť pacienta s kontaktovaním pacienta

S lekárom v rámci EÚ 20 EUR

97 Telefon. Konzultácia SR 10,00€ 97 Telefonická konzultácia na žiadosť pacienta s kontaktovaním pacienta

S lekárom v rámci SR 10 EUR

             98 Zaslanie rec. poštou 4,00€ 98 zaslanie receptu poštou- 1.trieda doporučene na základe žiadosti pacienta:

 4 EUR vrátane nákladov na poštovné

99 Mailová konzultácia 7,00€ 99 Mailová konzultácia na žiadosť pacienta
100 Dobrovoľný príspevok   100 DOBROVOĽNÝ  PRÍSPEVOK   PACIENTA  NA  CHOD  AMBULANCIE-

alebo  karta výhod /100 €/  na 1 rok